Taciti Annalium Liber Primus/XXXVI

E Vicilibris

XXXVI[recensere]

Cōnsultātum ibi dē remediō: etenim nūntiābātur parārī lēgātōs quī superiōrem exercitum ad causam eandem traherent: dēstinātum excidiō Ūbiōrum oppidum, imbūtāsque praedā manūs in dīreptiōnem Galliārum ēruptūrās. augēbat metum gnārus Rōmānae sēditiōnis et, sī omitterētur rīpa, invāsūrus hostis: at sī auxilia et sociī adversum abscēdentīs legiōnēs armārentur, cīvīle bellum suscipī. perīculōsa sĕvēritās, flāgitiōsa largītiō: seu nihil mīlitī sīve omnia concēderentur, in ancipitī rēs pūblica. igitur volūtātīs inter sē ratiōnibus plăcitum ut epistulae nōmine prīncipis scrīberentur: missiōnem dărī vīcēna stīpendia merĭtīs. exauctōrārī quī sēna dēna fēcissent ac retinērī sub vēxillō cēterōrum inmūnēs nisi prōpulsandī hostis, lēgāta quae petīverant exsolvī duplicārīque.

Recitātiō[recensere]

Recitātiō tarda ad faciliōrem perceptiōnem apta.

Adnotātiōnēs[recensere]